دسته خط 2

ایستگاه خیابان پیروزی

بلوار پیروزی،اخوان ثالث 3

ایستگاه بلوارشهیدفهمیده

بلوار شهید فهمیده،جنب مسجد امام حسن ع

ایستگاه خیابان پیروزی

بلوارپیروزی،پیروزی13

ایستگاه بلوارشهیدفهمیده

بلوار شهید فهمیده،مجتمع عقیق

ایستگاه خیابان شهید کاوه

خیابان شهید کاوه،مجتمع اتوبوسرانی

ایستگاه خیابان بهار

خیابان بهار جنب مسجد امام خمینی ره

ایستگاه بلوارجمهوری

بلوار جمهوری،جمهوری39

ایستگاه بلوارجمهوری

بلوارجمهوری ،جمهوری40

ایستگاه بلوارجمهوری

بلوار جمهوری،جمهوری28

ایستگاه بلوارجمهوری

بلوار جمهوری،جمهوری24

ایستگاه بلوارشهیدکاوه

بلوار شهیدکاوه قبل از مجتمع اتوبوسرانی

ایستگاه بلوار استقلال

خیابان استقلال،ورودی شهر گلبهار روبروی پایگاه بسیج

ایستگاه بلوارپیروزی

بلوارپیروزی،روبروی مجتمع گلها(سبزگامان

ایستگاه خیابان چهارباغ

تقاطع خیابان چهارباغ وخیابان بهار

ایستگاه بلوارپیروزی

بلوار جمهوری،روبروی مجتمع جنت

ایستگاه خیابان جمهوری

تقاطع خیابان جمهوری وخیابان شهید فهمیده

ایستگاه بلوارپیروزی

بلوارپیروزی،بین پیروزی 12و14مجتمع امام حسن ع

پشتیبانی

09154033995