دسته کارواش و تعویض روغن

کارواش رسام
بلوار پرند انتهای خیابان رسام
گلبهار،بلوارشهیدکاوه،شهیدکاوه10،بلواربهمن3،مجتمع کارگاهی
بلوار امام رضا
گلبهار،بلوارشهیدکاوه،شهیدکاوه10،بلواربهمن3،مجتمع کارگاهی
بلوار استقلال ، دکتر شریعتی، اندیشه
نوبهار، خیابان سرو 14
نوبهار،ابتدای نوبهار
گلبهار،بلوارپرند،پرندیک،خیابان کمال الملک بین9،7
گلبهار،بلوار پرند،خیابان کمال الملک بین9،7
گلبهار،بلوار عدالت،بهار27،خاوران2،مجتمع تجاری بهشت
کمال الملک 8، طوبی
گلبهار،خروجی به سمت مشهد،جنب پمپ گاز،مجتمع خدمات خودرویی ساحل
کمال الملک 8، طوبی
گلبهار،خروجی به سمت مشهد،جنب پمپ گاز،مجتمع خدمات خودرویی ساحل
بلوار عدالت، بین غدیر و بلوار عطار نیشابوری
گلبهار،بلوارشهیدکاوه،شهیدکاوه10،بلواربهمن3،مجتمع کارگاهی
گلبهار،بلوار پرند،خیابان کمال الملک،مجتمع کارگاهی،ورودی دوم

پشتیبانی

09154033995