دسته مجتمع های مسکونی و تجاری

مجتمع مسکونی ستاره
گلبهار، بلوار جمهوری، جمهوری 45، بعد از خیابان اول
مجتمع مسکونی پامچال
بلوار پژوهش، خیابان فروردین 6
مجتمع مسکونی آسمان (سوزن دره)
بلوار جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی 39، میدان خواجه نصیرالدین طوسی
مجتمع مسکونی صابر
بلوار شهید برونسی، برونسی 19
گلبهار،میدان عمران،ضلع شمالغربی
مجتمع مسکونی مهتاب درگلبهار
بلوارامام رضا،امام رضا 40
مجتمع تجاری لوتوس درگلبهار
بلوارشهیدکاوه،جمهوری اسلامی28
مجتمع تجاری آگرین درگلبهار
بلواراستقلال-بلوارابن سینا
مجتمع تجاری باران درگلبهار
بلوارعدالت-بلوارمطهری-مطهری14
مجتمع مسکونی617واحدی ولیعصر3 (مرمربتن)
بلوار امام رضا، جمهوری اسلامی 46
پروژه شرکت تعاونی مسکن مهردرگلبهار
بلوارپژوهش-بلوارمهرگان-مهرگان18
مجتمع مسکونی 828 واحدی بقیه الله
بلوار عدالت، بعد از بلوار پژوهش
گلبهار،امام خمینی54،خیابان ابوسعیدابوالخیر8،مجتمع تجاری شاهین
مجتمع مسکونی آگوردرگلبهار
بلوار عطارنیشابوری،عطارنیشابوری26

پشتیبانی

09154033995