دسته برنج و حبوبات آجیل و خشکبار

بلوار جمهوری اسلامی، خیابان جمهوری اسلامی 17
گلبهار،بلوارپرند،پرندیک،داخل پارکینگ
بلوار عدالت، ملک الشعرای بهار، خاوران
گلبهار،بلوارعطارمجتمع شالده
نبش استقلال ۹ مجتمع تجاری جم ۱ حاشیه خیابان
بلوار عدالت ، کمال الملک ، بلوار پرند
گلبهار.مطهری۱۴
بلوار عدالت، غدیر، بلوار پرند، بین میدان غدیر و استاد رسام
گلبهار ،بلوارعدالت،بهار27، خیابان خاوران،ارغوان10
بلوار مهرگان، مجتمع تجاری مهرگان
گلبهار، مجتمع تجاری پرند، سمت راست، جنب مبلمان ایزانلو
گلبهار،بلواراستقلال9،مجتمع تجاری جم1
بلوار استقلال، بهار، بهار 12، مجتمع تجاری پردیس
گلبهار،بلواراستقلال بین9،11،مجتمع تجاری جم1،طبقه2،
بلوار پژوهش، بعد از مجتمع آریا
گلبهار،بلواراستقلال،خیابان بهار،بهار12،مجتمع تجاری پردیس
بلوار امام رضا، بلوار شهید برونسی، برونسی 31
گلبهار،بلوارپرند،پرندیک،داخل پارکینگ

پشتیبانی

09154033995