دسته غذای آماده و فست فود

رستوران دهقان
گلبهار، بین پرند 3و5، جنب دفتر دولت الکترونیک
خیابان بهار، بهار ۸
گلبهار،بلوار عدالت،بهار27،خاوران2،مجتمع تجاری بهشت
پشت مجتمع تجاری پرند،روبه روی پارک
بلوار جمهوری اسلامی، خیابان جمهوری اسلامی 17
گلبهار،امام خمینی54،خیابان ابوسعیدابوالخیر8،مجتمع تجاری شاهین
بلوار امام رضا، بلوار شهید برونسی، بین بلوار جمهوری اسلامی و برونسی 19
بلوار عدالت ، غدیر ، بین ترنج و میدان غدیر
گلبهار،حاشیه بلوارپرند،بین پرند3وخیابان رسام
انتهای برونسی8،مجتمع باباعلی
بلوار جمهوری اسلامی
گلبهار،بلوارفروردین،داخل فروردین2،مجتمع تجاری کوروش
بلوار کارگر، بلوار شهید برونسی، برونسی 8
بلوار پرند ، میدان غدیر ، نبش مجتمع پرند
گلبهار،بلوارپرند،جنب فروشگاه جانبو
گلبهار،بلوارپیروزی،نبش پیروزی10،مجتمع تجاری آرمان4
بلوار فروردین . بین فروردین ۲۲ و ۲۴ . فست فود شهرزاد
گلبهار،بلوارشهیدکاوه،بهمن3،تلاش2،دومین مغازه سمت چپ

پشتیبانی

09154033995