دسته حمل و نقل و خودرو

شرکت بابری کیان بار گلبهار
گلبهار،استقلال9،ابن سینا8،مجتمع ارکیده طبقه همکف
باربری و حمل اثاثیه حسام باردرگلبهار
مشهد_گلبهار_خیابان جمهوری_جمهوری19_سلمان فارسی11
باربری افق بار گلبهار
امام خمینی54 - مجتمع تجاری شاهین - دفتر افق بار گلبهار - برادران نخودی
گلبهار،بلوار پرند،پرندیک،خیابان کمال الملک بین9،7
گلبهار،بلوار عدالت،بهار27،خاوران2،مجتمع تجاری بهشت
شهرستان گلبهار،بلوار برونسی،برونسی۱۵،مجتمع گوهر شرق پلاک ۵۱
گلبهار،بلوارشهیدکاوه،شهیدکاوه10،بلواربهمن3،مجتمع کارگاهی
گلبهار،بلوارپرند،خیابان کمال الملک
بلوار ابن سینا، طوبی
گلبهار،بلوار پرند،پرندیک،خیابان کمال الملک،بین9،7
گلبهار،خروجی به سمت مشهد،جنب پمپ گاز،مجتمع خدمات خودرویی ساحل
گلبهار،بلوارشهیدکاوه،کاوه10،بلواربهمن3،مجتمع کارگاهی،جنب معاینه فنی
گلبهار فرهنگیان دانش آموز ۱۰
بلوار عدالت ، کمال الملک
گلبهار،بلوار پرند،خیابان کمال الملک بین9،7
گلبهار،امام خمینی54،مجتع تجاری شاهین
گلبهار،بلوارشهیدکاوه10،بلواربهمن3،مجتمع کارگاهی

پشتیبانی

09154033995