کبابی در گلبهار

کبابی علی

انتهای برونسی8،مجتمع باباعلی

گبابی کوثر

گلبهار، بولوار برونسی، برونسی 8

کبابی حمید

بلوار عدالت ، کمال الملک

کبابی پرند قربانی

نوبهار، خیابان امام رضا

دیزی،کباب وشله تخت جمشید

گلبهار،بلوارپیروزی،بلواربرونسی،برونسی31،کنارعابربانک

کره کباب مظفری

گلبهار،بلواراستقلال،بین استقلال9،7،مجتمع تجاری اوپال

شهرکباب

گلبهار،بلوارپرند،بعدازمیدان غدیر،قبل ازپرند3

کباب ناب

جمهوری39-مجتمع تجاری فرهنگ،طبقه1

پشتیبانی

09154033995