کبابی در گلبهار

بلوار عدالت ، کمال الملک
نوبهار، خیابان امام رضا
گلبهار،بلوارپیروزی،بلواربرونسی،برونسی31،کنارعابربانک
گلبهار،بلواراستقلال،بین استقلال9،7،مجتمع تجاری اوپال
گلبهار،بلوارپرند،بعدازمیدان غدیر،قبل ازپرند3
جمهوری39-مجتمع تجاری فرهنگ،طبقه1
انتهای برونسی8،مجتمع باباعلی

پشتیبانی

09154033995