پیتزا فروشی در گلبهار

جمهوری 15، برونسی 8
بلوار استقلال، بین بهار و بلوار ابن سینا
بلوار شهید کاوه، بلوار جمهوری اسلامی، بین جمهوری اسلامی 17 و سلمان فارسی
بلوار جمهوری اسلامی، خیابان جمهوری اسلامی 17
انتهای فروردین 22 - جنب مسجد
بلوار عدالت، غدیر، میدان غدیر
بلوار پرند ، میدان غدیر ، نبش مجتمع پرند
بلوار شهید کاوه، نبش جمهوری 19، داخل مجتمع، طبقه بالا

پشتیبانی

09154033995