پلیس در گلبهار

پلیس راهنمایی ورانندگی گلبهار
بلواراستقلال-بلوارابن سینا-خیابان بهار
گلبهار،انتهای بلوارپرند،تقاطع پرند و رسام
پلیس + 10درگلبهار
بلواراستقلال-خیابان بهار-بهار10

پشتیبانی

09154033995