مسجدامام جعفرصادق(ع) در گلبهار

مسجد امام جعفر صادق (ع)درگلبهار
خیابان دکترشریعتی،بلواراندیشه

پشتیبانی

09154033995