مسجدامام جعفرصادق(ع) در گلبهار

مسجد امام جعفر صادق (ع)درگلبهار

مسجدامام جعفرصادق(ع)

خیابان دکترشریعتی،بلواراندیشه

پشتیبانی

09154033995