مرغ و گوشت در گلبهار

پروتئین برادران دهقان
گلبهار، بین پرند 4و6، جنب فروشگاه جانبو
بلوار عدالت، عدالت 28، خاوران
بلوار شهید کاوه، بلوار جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی 24
بلوار پژوهش ، بلوار مهرگان ، مهرگان ۱۳
بلوار کارگر، بلوار شهید برونسی، برونسی 8
بلوار شهید کاوه، بلوار جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی 24
محله11پیروزی7 بین توس26و28
گلبهار،حاشیه بلوارپرند،بین پرند3نبش خیابان رسام
گلبهار،بلوارپرند،جنب نانوایی سنگک فردوس

پشتیبانی

09154033995