مرغ و گوشت در گلبهار

بلوار شهید کاوه، بلوار جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی 24
محله11پیروزی7 بین توس26و28
گلبهار،حاشیه بلوارپرند،بین پرند3نبش خیابان رسام
گلبهار،بلوارپرند،جنب نانوایی سنگک فردوس
پروتئین برادران دهقان
گلبهار، بین پرند 4و6، جنب فروشگاه جانبو
بلوار عدالت، عدالت 28، خاوران
بلوار شهید کاوه، بلوار جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی 24
بلوار پژوهش ، بلوار مهرگان ، مهرگان ۱۳
بلوار کارگر، بلوار شهید برونسی، برونسی 8

پشتیبانی

09154033995