مخزن گاز در گلبهار

مرکزمعاینه فنی وتست مخازنCNGگلبهار

گلبهار،بلوارشهیدکاوه،کاوه10،بلواربهمن3،مجتمع کارگاهی،جنب معاینه فنی

پشتیبانی

09154033995