مجتمع مسکونی در گلبهار

مجتمع مسکونی ستاره
گلبهار، بلوار جمهوری، جمهوری 45، بعد از خیابان اول
مجتمع مسکونی پامچال
بلوار پژوهش، خیابان فروردین 6
مجتمع مسکونی آسمان (سوزن دره)
بلوار جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی 39، میدان خواجه نصیرالدین طوسی
مجتمع مسکونی صابر
بلوار شهید برونسی، برونسی 19
آپارتمان های لاله درگلبهار
پارک لاله،آپارتمان های مسکن وشهرسازی750واحدکنارپارک لاله
مجتمع مسکونی ولیعصر2 (مرمربتن)
بلوار جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی 40
مجتمع مسکونی یاس درگلبهار
بلوارحافظ،میدان شهیدزارع
مجتمع مسکونی اندیشه (غدیر3)
بلوار پژوهش، بلوار امام خمینی، بین بلوار ابوسعید ابوالخیر و مطهری
مجتمع مسکونی گل سنگ درگلبهار
بلوارپژوهش-بلوارمهرگان-مهرگان18
مجتمع مسکونی غدیر5
بلوار پژوهش، بلوار امام خمینی
مجتمع مسکونی صنعت و معدن
بلوار دانش، بلوار جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی 40
مجتمع دادگستری درگلبهار
بلوارجمهوری-جمهوری24-بین بلوارشهیدکاوه وبلوارمطهری
مجتمع مسکونی آسمان
بلوار پژوهش، بلوار مهرگان، مهرگان 18

پشتیبانی

09154033995