لوله واتصالات در گلبهار

لوله وابزاررحمانی

گلبهار،بلوارپرند،بعدازمیدان غدیر،نبش پرند3،سمت راست

رنگ وابزار،لوله واتصالات آزاد

گلبهار،بلوارپرند،بعدازمیدان غدیر،قبل ازپرند3

پشتیبانی

09154033995