لبنیاتی در گلبهار

مجتمع لبنی پائیز

گلبهار،بلوارشهیدکاوه،کاوه10،بلواربهمن3،مجتمع کارگاهی،تلاش 4

فروشگاه لبنیات شاه جهان

بلوار ابن سینا، ابن سینا 22، ارغوان، خاوران

لبنیات رضانلو

گلبهار،بلوارپرند،بعدازمیدان غدیر،نبش پرند3

لبنیات قیماق

بلوار استقلال ، دکتر شریعتی ۱۲

فرآورده های لبنی پرند

گلبهار،بلوارپرند،پرندیک،انتهای پارکینگ

لبنیات دهکده

خیابان مطهری، مطهری 8

لبنیات محلی سوت ایچ

گلبهار،بلوارپرند،پرندیک،داخل پارکینگ

لبنیاتی مهدی عمرانی

بلوار صیاد شیرازی، بلوار پیروزی، بین بلوار شهید برونسی و پیروزی 10

سوپرلبنیات پرند

گلبهار،بلوارپرند،پرندیک،داخل پارکینگ

لبنیات سنتی روزانه

بلوار کارگر، بلوار شهید برونسی، برونسی 8

لبنیات دلیران عنصری

بلوار عدالت ، کمال الملک ، بلوار پرند

لبنیات تعاون

بلوار امام خمینی

لبنیات و خواربار شاه جهان

گلبهار،بلوار عدالت،بهار27،خاوران2،مجتمع تجاری بهشت

لبنیات پارسا

گلبهار،بلوارامام خمینی50،بلوارمطهری14،مجتمع تجاری باران

سوپرلبنیات جواد

گلبهار،امام خمینی54،خیابان ابوسعیدابوالخیر8،مجتمع تجاری شاهین

پشتیبانی

09154033995