فروشگاه زنجیره ای جانبو در گلبهار

فروشگاه زنجیره ای جانبو

بلوار کارگر، بلوار شهید برونسی، برونسی 8، بین سلمان فارسی و جمهوری 17

فروشگاه جانبو

بلوار پژوهش ، فروردین ، خیابان فروردین ۱۴

پشتیبانی

09154033995