غذای بیرون بر در گلبهار

رستوران دهقان

رستوران دهقان

گلبهار، بین پرند 3و5، جنب دفتر دولت الکترونیک

رستوران سنتی ملتی

گلبهار، بلوار پرند، بین پرند 5و3، جنب دفتر پیشخوان

اشپزخانه اپادانا

بلوار امام رضا، بلوار شهید برونسی، برونسی 31

اشپزخانه دوقولوها

بلوار جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی 29، بلوار مطهری، بلوار بهمن

رستوران و بیرون بر ناهارخوران

بلوار عطار نیشابوری، بلوار پرند

غذای آماده دوقلوها

گلبهار،بلوارکاوه10،بلواربهمن3،تلاش8

پشتیبانی

09154033995