غذای آماده در گلبهار

رستوران دهقان
گلبهار، بین پرند 3و5، جنب دفتر دولت الکترونیک
گلبهار، بلوار پرند، بین پرند 5و3، جنب دفتر پیشخوان
گلبهار،بلوار پیروزی نرسیده به پیروزی ۱۸،مجتمع آتیه ساز
بلوار استقلال، بهار، بهار 10
بلوار خیام، بلوار عدالت ، غدیر ، غدیر ۱
بلوار عدالت، کمال الملک
گلبهار،بلوار عدالت،بهار27،خاوران2،مجتمع تجاری بهشت
بهار27،خاوران2،مجتمع بهشت
گلبهار،بلوارشهیدکاوه،بهمن3،تلاش2،دومین مغازه سمت چپ
گلبهار،بلوارکاوه10،بلواربهمن3،تلاش8
گلبهار،بلوارپرند،میدان پرند،ورودی پارک پرند

پشتیبانی

09154033995