صنایع فلزی در گلبهار

صنایع فلزی مردپور

گلبهار،بلوارپرند،خیابان کمال الملک

صنایع چوبی وفلزی رمضانی

گلبهار،بلوارشهیدکاوه،کاوه10،بلواربهمن3،مجتمع کارگاهی،جنب معاینه فنی

پشتیبانی

09154033995