زمین ورزشی در گلبهار

زمین ورزشی فوتبال، والیبال، بسکتبال،بدمینتون
بلوار پژوهش، فروردین
زمین بازی درگلبهار
بلواردانش،بلوارجمهوری اسلامی،بین جمهوری40و46

پشتیبانی

09154033995