دبیرستان پسرانه در گلبهار

دبیرستان پسرانه دولتی مهندس رحیم بهروز نیادرگلبهار
بلوارشهیدکاوه-بلوارپیروزی-سلمان فارسی-بین برونسی8وسلمان فارسی10
گلبهار،بلوارپرند،خیابان کمال الملک، نبش کمال الملک8

پشتیبانی

09154033995