دبیرستان پسرانه در گلبهار

دبیرستان پسرانه دولتی مهندس رحیم بهروز نیادرگلبهار

دبیرستان پسرانه مهندس رحیم بهروزنیا

بلوارشهیدکاوه-بلوارپیروزی-سلمان فارسی-بین برونسی8وسلمان فارسی10

دبیرستان غیر دولتی متوسطه اول اندیشه خلاق (پسرانه)

گلبهار،تقاطع خیابان ترنج وغدیر

دبیرستان پسرانه غیر دولتی بهارستان فرهنگ

گلبهار،بلوارپرند،خیابان کمال الملک، نبش کمال الملک8
دبیرستان دولتی پسرانه ایرج نایب گلبهار

دبیرستان دولتی پسرانه ایرج نایب

بین جمهوری اسلامی23و29

پشتیبانی

09154033995