دبستان در گلبهار

گلبهار،بلوارپرند،بلوارغدیر،غدیر2
دبستان رهبرنیا در گلبهار
بلواردانش آموز،بین ادیب وبهار38
دبستان شهید تهرانی مقدم درگلبهار
بلوارحافظ،میدان شهیدزارع
بلوار عدالت، غدیر، بین ترنج و میدان غدیر
دبستان سوگند درگلبهار
بلوارپژوهش-خیابان فروردین-فروردین6
بلوار عدالت، بین نیلوفر و ملک الشعرای بهار
دبستان مهر 1گلبهار
بلوارجمهوری،جمهوری اسلامی45
دبستان پروفسور سمیعی گلبهار
بلوارکارگر،بلوارخواجه نصیرالدین طوسی
دبستان پسرانه شهید مجید شاملوگلبهار
بلوارجمهوری اسلامی،جمهوری اسلامی28

پشتیبانی

09154033995