دبستان پسرانه در گلبهار

دبستان پسرانه آفتاب
بلوار پژوهش، بلوار مهرگان، مهرگان 16
دبستان پروفسور سمیعی گلبهار
بلوارکارگر،بلوارخواجه نصیرالدین طوسی
دبستان پسرانه شهید مجید شاملوگلبهار
بلوارجمهوری اسلامی،جمهوری اسلامی28
دبستان پسرانه فرهنگیان درگلبهار
بین بلوارملک الشعرای بهاروبلوارابن سینا

پشتیبانی

09154033995