دانشگاه در گلبهار

دانشگاه علوم و فناوری های نوین

بلوار عطار نیشابوری، بلوار عدالت، خیابان سرو
دانشگاه ازاد گلبهار

دانشگاه آزاد گلبهار

انتهای بلوارامام رضا(ع)

پشتیبانی

09154033995