ایستگاه اتوبوس در گلبهار

ایستگاه بلوارجمهوری

بلوارجمهوری ،جمهوری40

ایستگاه بلوار ابن سینا

میدان ابن سینا

ایستگاه خیابان پیروزی

بلوار پیروزی،اخوان ثالث 3

ایستگاه بلوارجمهوری

بلوار جمهوری،جمهوری28

ایستگاه خیابان بهار

خیابان بهار جنب مسجد امام خمینی ره

ایستگاه خیابان پیروزی

بلوار پیروزی،پیروزی7

ایستگاه بلوارجمهوری

بلوار جمهوری،جمهوری24

ایستگاه بلوار شمس

بلوار شمس،مجتمع الزهرا

ایستگاه خیابان پیروزی

بلوارپیروزی،پیروزی13

ایستگاه بلوارشهیدکاوه

بلوار شهیدکاوه قبل از مجتمع اتوبوسرانی

ایستگاه پایانه

بخشداری،دانشگاه سناباد

ایستگاه خیابان پیروزی

تقاطع بلوار پیروزی وبرونسی

ایستگاه بلوارپیروزی

بلوارپیروزی،روبروی مجتمع گلها(سبزگامان

ایستگاه پایانه

بخشداری،دانشگاه سناباد

ایستگاه خیابان شهید کاوه

خیابان شهید کاوه،مجتمع اتوبوسرانی

ایستگاه بلوارپیروزی

بلوار جمهوری،روبروی مجتمع جنت

ایستگاه بلوار استقلال

خیابان استقلال،ورودی شهر گلبهار روبروی پایگاه بسیج

ایستگاه بلوارجمهوری

بلوار جمهوری،جمهوری23

ایستگاه بلوارپیروزی

بلوارپیروزی،بین پیروزی 12و14مجتمع امام حسن ع

ایستگاه خیابان چهارباغ

تقاطع خیابان چهارباغ وخیابان بهار

پشتیبانی

09154033995