الکتریکی در گلبهار

بلوار عطار نیشابوری، بلوار پرند
خراسان رضوی، شهرستان گلبهار، روستای نوبهار، بزرگراه قوچان - مشهد، قوچان
بلوار ملک الشعرای بهار
بلوار مهرگان، مجتمع تجاری مهرگان
گلبهار،بلوارپیروزی،بلواربرونسی،برونسی31
گلبهار،بلواراستقلال،خیابان بهار،بهار10،داخل پارک لاله،سمت چپ
گلبهار،بلوارپرند،بعدازمیدان غدیر،قبل ازپرند3
گلبهار،حاشیه بلوارپرند،بین پرند3وخیابان رسام
انتهای فروردین22 - جنب مسجد
استقلال7،مجتمع اوپال
بلوار پرند ، استاد رسام

پشتیبانی

09154033995