ارایشگاه مردانه در گلبهار

میدان غدیر - داخل پارکینگ پرند7
بلوار شهید کاوه، بلوار جمهوری اسلامی، بین جمهوری اسلامی 17 و سلمان فارسی
بلوار عدالت، شقایق، بین گلایل و شقایق 7
بلوار عدالت، عدالت 16، معلم
خیابان مطهری، مطهری 14
برونسی 31، جنب ابزارفروسی المهدی عج، برادران قوچی، خیابان شهید برونسی
بلوار شهید کاوه، بلوار جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی 17

پشتیبانی

09154033995