دسته پارکها

پارک درگلبهار
خیابان فردوسی-فردوسی1
پارک متحرک
بلوار جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی 40
بوستان معلم درگلبهار
عدالت16،خیابان معلم،بهار24
بوستان لاله درگلبهار
بلوارعدالت-خیابان نیلوفر-بین نیلوفر9و7
بلوار مولوی ، بوستان سنجاقک
بوستان سنجاقک درگلبهار
بلواراستقلال-نرسیده به بلوارفردوسی-دریاچه سنجاقک
پارکینگ پارک ترافیک
بلوارجمهوری،جمهوری اسلامی 39،میدان خواجه نصیرالدین طوسی
سرویس بهداشتی پارک ترافیک شهرستان گلبهار
بلوارجمهوری اسلامی،جمهوری اسلامی39،میدان خواجه نصیرالدین طوسی
پارک خورشیددرگلبهار
خیابان برونسی،برونسی20،خیابان مدرس
پارک بلوار شهید کاوه درگلبهار
بین جمهوری17وسلمان فارسی
سرویس بهداشتی درگلبهار
بلوارعدالت-بلوارمطهری
بوستان اندیشه درگلبهار
بلوارعطارنیشابوری وبلوار عدالت
بوستان ادیب درگلبهار
بلواربهار-خیابان دانش آموز
پارک شهدای گمنام
گلبهار، بلوار استقلال، حاشیه بلوار استقلال (بین تقاطع بهار و فردوسی)
بوستان پرنددرگلبهار
بلوارعطارنیشابوری و بلوارعدالت
پارک فرهنگ درگلبهار
بلوارعدالت-خیابان فرهنگ-خیابان معلم

پشتیبانی

09154033995