دسته مواد پروتئینی

بلوار کارگر، بلوار شهید برونسی، برونسی 8
گلبهار،امام خمینی54،مهرگان13،مجتمع آرتا،جنب نانوایی
بلوار عدالت - نبش عدالت 37
گلبهار،بلوارپرند،بین چهارراه کمال الملک وپرندیک
گلبهار، بولوار جمهوری، نبش جمهوری 19
گلبهار،بلوارشهیدکاوه،کاوه10،بلواربهمن3،مجتمع کارگاهی
بلوار شهید کاوه، بلوار جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی 24
گلبهار،بلوارپرند،نبش پرندیک
محله11پیروزی7 بین توس26و28
گلبهار،بلوارپرند،پشت بازارپرند،روبروی پارک
بلوار پرند ، حد فاصل میدان پرند و چهار راه استاد رسام ، جنب نانوایی سنگک
گلبهار،بلوارپرند،پرندیک،داخل پارکینگ
بلوار پرند ، حد فاصل میدان پرند و چهار راه استاد رسام ، جنب نانوایی سنگک
گلبهار،حاشیه بلوارپرند،بین پرند3نبش خیابان رسام
خراسان رضوی، شهرستان گلبهار، روستای نوبهار، بزرگراه قوچان - مشهد، قوچان
جمهوری 19،نبش سلمان فارسی 11
بلوار عدالت، عدالت 28، خاوران
بلوار شهید کاوه، بلوار جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی 24
گلبهار،بلوارپیروزی،پیروزی7،توس15

پشتیبانی

09154033995