دسته مسیر رفت

ایستگاه خیابان پیروزی

بلوار پیروزی،اخوان ثالث 3

ایستگاه خیابان پیروزی

بلوارپیروزی،پیروزی13

ایستگاه خیابان شهید کاوه

خیابان شهید کاوه،مجتمع اتوبوسرانی

ایستگاه بلوارجمهوری

بلوار جمهوری،جمهوری39

ایستگاه بلوار استقلال

خیابان استقلال،ورودی شهر گلبهار روبروی پایگاه بسیج

ایستگاه خیابان چهارباغ

تقاطع خیابان چهارباغ وخیابان بهار

ایستگاه خیابان جمهوری

تقاطع خیابان جمهوری وخیابان شهید فهمیده

پشتیبانی

09154033995