دسته مسیر رفت

خیابان استقلال،ورودی شهر گلبهار روبروی پایگاه بسیج
تقاطع خیابان چهارباغ وخیابان بهار
تقاطع خیابان جمهوری وخیابان شهید فهمیده
بلوار پیروزی،اخوان ثالث 3
خیابان شهید کاوه،مجتمع اتوبوسرانی

پشتیبانی

09154033995