دسته مسیر رفت

ایستگاه بلوارجمهوری

بلوار جمهوری،جمهوری23

ایستگاه بلوارجمهوری

بلوارجمهوری،جمهوری29

ایستگاه بلوارجمهوری

بلوار جمهوری،جمهوری 45

ایستگاه بلوارجمهوری

بلوارجمهوری،جمهوری46

ایستگاه پایانه

بخشداری،دانشگاه سناباد

ایستگاه بلوار استقلال

خیابان استقلال،ورودی شهر گلبهار روبروی پایگاه بسیج

ایستگاه خیابان ابن سینا

میدان ابن سینا،خیابان ابن سینا

ایستگاه خیابان ابن سینا

تقاطع خیابان ابن سینا وبلوار استقلال

ایستگاه خیابان شهیدفهمیده

بلوار شهید فهمیده،قبل از شهیدفهمیده9

ایستگاه خیابان پیروزی

بلوار پیروزی،پیروزی7

ایستگاه خیابان پیروزی

تقاطع بلوار پیروزی وبرونسی

پشتیبانی

09154033995