دسته مسیر برگشت

ایستگاه بلوارجمهوری

بلوارجمهوری ،جمهوری40

ایستگاه بلوارجمهوری

بلوار جمهوری،جمهوری28

ایستگاه بلوارجمهوری

بلوار جمهوری،جمهوری24

ایستگاه بلوارشهیدکاوه

بلوار شهیدکاوه قبل از مجتمع اتوبوسرانی

ایستگاه بلوارپیروزی

بلوارپیروزی،روبروی مجتمع گلها(سبزگامان

ایستگاه بلوارپیروزی

بلوار جمهوری،روبروی مجتمع جنت

ایستگاه بلوارپیروزی

بلوارپیروزی،بین پیروزی 12و14مجتمع امام حسن ع

ایستگاه بلوارشهیدفهمیده

بلوار شهید فهمیده،جنب مسجد امام حسن ع

ایستگاه بلوارشهیدفهمیده

بلوار شهید فهمیده،مجتمع عقیق

ایستگاه خیابان بهار

خیابان بهار جنب مسجد امام خمینی ره

پشتیبانی

09154033995