دسته مجتمع مسکونی

مجتمع مسکونی ستاره
گلبهار، بلوار جمهوری، جمهوری 45، بعد از خیابان اول
مجتمع مسکونی پامچال
بلوار پژوهش، خیابان فروردین 6
مجتمع مسکونی آسمان (سوزن دره)
بلوار جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی 39، میدان خواجه نصیرالدین طوسی
مجتمع مسکونی صابر
بلوار شهید برونسی، برونسی 19
مجتمع مسکونی اندیشه (غدیر3)
بلوار پژوهش، بلوار امام خمینی، بین بلوار ابوسعید ابوالخیر و مطهری
مجتمع مسکونی شهریاردرگلبهار
بلوارخیام-بلوارمهرگان
مجتمع مسکونی غدیر5
بلوار پژوهش، بلوار امام خمینی
آپارتمان های لاله درگلبهار
پارک لاله،آپارتمان های مسکن وشهرسازی750واحدکنارپارک لاله
مجتمع مسکونی صنعت و معدن
بلوار دانش، بلوار جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی 40
مجتمع دادگستری درگلبهار
بلوارجمهوری-جمهوری24-بین بلوارشهیدکاوه وبلوارمطهری
مجتمع مسکونی آسمان
بلوار پژوهش، بلوار مهرگان، مهرگان 18
مجتمع مسکونی گل سنگ درگلبهار
بلوارپژوهش-بلوارمهرگان-مهرگان18
مجتمع مسکونی مهتاب درگلبهار
بلوارامام رضا،امام رضا 40
مجتمع مسکونی ارمغان، 247واحدی
بلوار دانش، بلوار جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی 39

پشتیبانی

09154033995