دسته لبنیات سنتی

بلوار استقلال ، دکتر شریعتی ۱۲
گلبهار،بلوارپرند،پرندیک،انتهای پارکینگ
خیابان مطهری، مطهری 8
گلبهار،بلوارپرند،پرندیک،داخل پارکینگ
بلوار صیاد شیرازی، بلوار پیروزی، بین بلوار شهید برونسی و پیروزی 10
گلبهار،بلوارپرند،پرندیک،داخل پارکینگ
بلوار کارگر، بلوار شهید برونسی، برونسی 8
جمهوری40،مجتمع آرامیس1جنب درب ورودی
بلوار عدالت ، کمال الملک ، بلوار پرند
جمهوری39،مجتمع فرهنگ،طبقه همکف
بلوار امام خمینی
جمهوری23_مجتمع کوی نور_طبقه همکف
گلبهار،بلوار عدالت،بهار27،خاوران2،مجتمع تجاری بهشت
جمهوری24_مجتمع علی بابا_طبقه همکف
گلبهار،بلوارامام خمینی50،بلوارمطهری14،مجتمع تجاری باران
گلبهار،امام خمینی54،خیابان ابوسعیدابوالخیر8،مجتمع تجاری شاهین
گلبهار،بلوارشهیدکاوه،کاوه10،بلواربهمن3،مجتمع کارگاهی،تلاش 4
بلوار ابن سینا، ابن سینا 22، ارغوان، خاوران
گلبهار،بلوارپرند،بعدازمیدان غدیر،نبش پرند3

پشتیبانی

09154033995