دسته طباخی و جگرکی

طباخی خان بابا

طباخی خان بابا

میدان پرند-بلوار غدیر-اولین چهارراه سمت چپ-نبش ترنج4

طباخی و جگرکی بره طلا

بلوار پرند ، استاد رسام

طباخی عموجعفر

گلبهار،بلوارپیروزی،بلواربرونسی،انتهای برونسی31،توس49

طباخی بی نظیر

گلبهار،بلوارفروردین،داخل فروردین2،مجتمع تجاری کوروش

پشتیبانی

09154033995