دسته صافکاری و نقاشی

نقاشی اتومبیل حامد درگزی

گلبهار،بلوار پرند،پرند یک،بلوار کمال الملک،بین 9،7

صافکاری ونقاشی شهباز

گلبهار،بلوارکاوه10،بلواربهمن3،تلاش8

صافکاری ونقاشی صادقی

گلبهار،بلوار پرند،خیابان کمال الملک بین9،7

خدمات خودرویی خاورمیانه

گلبهار،بلوارکاوه10،بلواربهمن3،تلاش8

صافکاری،گریس،اگزوزصغیری

گلبهار،بلوار پرند،خیابان کمال الملک بین9،7

صافکاری ونقاشی سعید

گلبهار،بلوارپرند،خیابان کمال الملک

رنگ آمیزی و دیتیلینگ خودرو عزیزی

گلبهار،بلوار عدالت،بهار27،خاوران2،مجتمع تجاری بهشت

صافکاری تخصصی شایان

گلبهار،بلوارپرند،خیابان کمال الملک

صاف کاری جهانبخش و حیدری

بلوار شمس، کنار جایگاه سوخت

صافکاری ونقاشی ایمان

گلبهار،بلوارپرند،خیابان کمال الملک

صافکاری ونقاشی آس

گلبهار،مجتمع خدمات خودرویی ساحل،پمپ گازگلبهار،خروجی گلبهاربه سمت مشهد

صافکاریPDRمسعود

گلبهار،بلوارپرند،خیابان کمال الملک

صافکاری ونقاشی خودرو مدرن

گلبهار،خروجی به سمت مشهد،جنب پمپ گاز،مجتمع کارگاهی ساحل

صافکاری ونقاشی افشین

گلبهار،خروجی به سمت مشهد،جنب پمپ گاز،مجتمع خدمات خودرویی ساحل

صافکاری و اگزوز سازی غلامی

بلوار ابن سینا، ابن سینا 22، ارغوان، خاوران

نقاشی اتومبیل مهدی

گلبهار،بلوارشهیدکاوه،شهیدکاوه10،بلواربهمن3،مجتمع کارگاهی

صافکاری مسعود

بلوار عدالت، کمال الملک

صافکاری سپرسازی رضا

گلبهار،بلوارشهیدکاوه،شهیدکاوه10،بلواربهمن3،مجتمع کارگاهی

کارشناسی و تشخیص رنگ صالحی

انتهای ابن سینا،عدالت28،حاشیه خاوران،جنب مسجد امام محمدباقر(ع)

صافکاری بادستگاه لمس جادویی

گلبهار،بلوارشهیدکاوه،کاوه10،بلواربهمن3،مجتمع کارگاهی

پشتیبانی

09154033995