دسته شیشه و پنجره

پنجره دوجداره وفایی

گلبهار، خیابان برونسی،برونسی 31

درب وپنجره دوجداره

درب و پنجره(پیروزی7)

پیروزی7

درب وپنجره توری وپلیسه(9280)

پنجره دوجداره سامان

گلبهار،بلوارشهیدکاوه10،بلواربهمن3،مجتمع کارگاهی

پنجره گسترذهابی

گلبهار،بلوارشهیدکاوه10،بلواربهمن3،مجتمع کارگاهی

صنایع آلومینیم تعاون

گلبهار،بلوارشهیدکاوه،شهیدکاوه10،بلواربهمن3،مجتمع کارگاهی

ایمن آبگینه خراسان باوندی

گلبهار،بلوارشهیدکاوه،شهیدکاوه10،بلواربهمن3،مجتمع کارگاهی

تولیدی حفاظ سازان گلبهار

گلبهار،بلوارشهیدکاوه،کاوه10،بلواربهمن3،مجتمع کارگاهی

تولید پنجره دوجداره و عایق پنجره

بلوار بهمن، بهمن 3

صنعت آریا

گلبهار،بلوارشهیدکاوه،کاوه10،بلواربهمن3،مجتمع کارگاهی

تولید پنجره دوجداره روحانی

بلوار برونسی

صنایع آلومینیوم گلی

گلبهار،بلوارپرند،خیابان کمال الملک

درب وپنجره وشیشه دوجداره میرال نوین

گلبهار ،بلوارعدالت،بهار27، خیابان خاوران،ارغوان10

پشتیبانی

09154033995