دسته شعب بانک ملی

بانک ملی شعبه گلبهار
گلبهار، ابتدای بولوار پرند
گلبهار،بلوارپرند،میدان پرند،داخل بازارسمت چپ

پشتیبانی

09154033995