دسته سوپر مارکت

هایپر ملک درگلبهار
جمهوری29،مجتمع تجاری تندیس،طبقه همکف،هایپرملک،حاشیه
بلوار عدالت، بلوار ابن سینا، نسترن، چهارباغ 2
نوبهار، خیابان امام رضا
بلوار شهید کاوه، بلوار جمهوری اسلامی، بین جمهوری اسلامی 17 و سلمان فارسی
گلبهار،بلوارشهیدکاوه،شهیدکاوه10،بلواربهمن3،مجتمع کارگاهی
بلوار استقلال، بلوار ابن سینا، ابن سینا 8
گلبهار،بلوار پرند،خیابان کمال الملک بین9،7
بلوار شهید کاوه، بلوار جمهوری اسلامی
گلبهار،حاشیه بلوارپرند،بین پرند3وخیابان رسام
کشاورز، بلوار مطهری ، مطهری ۸
گلبهار،بلوارعدالت، بهار 27،خیابان خاوران 10
فروردین 16 - میدان سمت راست - عقب نشینی
گلبهار،حاشیه بلوارپرند،بین پرند3نبش خیابان رسام
کشاورز، بلوار مطهری ، مطهری ۸
گلبهار،بلوار عدالت، نبش شقایق
انتهای فروردین 22 - جنب مسجد
جمهوری39،مجتمع تجاری فرهنگ،طبقه همکف
بلوار پژوهش ، فروردین ، بعد از بلوار خیام
گلبهار،بلوار عدالت،ارغوان8
بلوار برونسی برونسی ۸ بعد از سه راه دوم جنب پارک

پشتیبانی

09154033995