دسته سایر مدارس و آموزشگاه

کودکستان نگین گلبهار
بلوار پرند دو،خیابان‌کمال الملک۴پلاک۱۵
کودکستان مسیر آرامش
جمهوری ۹.شهید فهمیده ۹.حجت مرتضویان ۱۳
هنرستان خیام درگلبهار
بلوارامام رضا و بلوارکاوه
گلبهار،بلوارعدالت، بهار 27،خیابان خاوران 10
گلبهار،بلواراستقلال،خیابان بهار،بهار12،مجتمع تجاری پردیس
هنرستان پسرانه خیام درگلبهار
بلوارعدالت،بلوارابن سینا
مجتمع تجاری خورشید
گلبهار،بلواراستقلال،خیابان بهار، بهار10
هنرستان دخترانه تکتم درگلبهار
بلوارعطارنیشابوری و جامی
گلبهار،بلوارپیروزی،نبش پیروزی10
گلبهار،بلوارپرند،خیابان رسام17،پلاک9
خیابان بهار، نبش بهار 3
گلبهار،پیروزی 22 ،نبش سلمان فارسی 16
بلوار امام رضا، بلوار کاوه، سلمان فارسی 2
گلبهار، بلوارپرند ،نرسیده به عطار، رسام 10 پلاک 13
ملک الشعرای بهار، نرگس
هنرستان کار دانش فردوسی گلبهار
بلوارامام رضا،بلوارمطهری
بلوار عطار نیشابوری، بلوار عدالت، خیابان سرو

پشتیبانی

09154033995