دسته سایر ادارات و سازمان ها

اداره اموزش و پرورش گلبهار
بلوارعدالت،بلوارابن سینا،خیابان نسترن
اداره کل آزمایشگاه فنی ومکانیک خاک درگلبهار
بلواراستقلال-خیابان بهار-خیابان نرگس
آتش نشانی درگلبهار
بلوارامام رضا-بین بلوارمطهری-بلوارابو سعیدابوالخیر
اداره اتفاقات آب شهرستان گلبهار
بلواراستقلال-خیابان بهار-خیابان نرگس
گلبهار،خیابان بهار،بعد از بهار3،(خیابان نرگس،نرگس7)
مدیریت برق گلبهار
بلوارعدالت-خیابان کمال الملک-خیابان پرند
گلبهار،خیابان بهار،بعد از بهار3،(خیابان نرگس،نرگس7)
گلبهار،خیابان بهار،بعد از بهار3،مسیر ماشین رو(خیابان نرگس،نرگس7)
اداره ثبت اسنادشعبه گلبهار
بلواراستقلال-خیابان بهار-خیابان نرگس
گلبهار،خیابان بهار،بعد از بهار3،(خیابان نرگس،نرگس7)
گلبهار،خیابان بهار،بعد از بهار3،(خیابان نرگس،نرگس7)
گلبهار،بلوارجمهوری،جمهوری یک

پشتیبانی

09154033995