دسته سالن های ورزشی

سالن غدیر در گلبهار
گلبهار، بلوار عطار ،نبش عطار 29 ،روبه روی ساختمانهای آگور
باشگاه ورزشی خانه تناسب
گلبهار بلوارپیروزی بین پیروزی ١٠ و ١٢ مجتمع تجاری آرمان ۴ باشگاه خانه تناسب
فروردین ۱۲مجتمع تجاری فروردین طبقه منفی ۱
بلوار عدالت، کمال الملک، ترنج
بلوار عدالت، کمال الملک
بلوار عدالت، بلوار ابن سینا
بلوار عدالت، بلوار ابن سینا، نسترن
بلوار استقلال، بلوار حافظ
گلبهار،بلوارپیروزی،نبش پیروزی10،مجتمع تجاری آرمان4،طبقه زیرزمین
فروردین 22،شهریار18،مجتمع تجاری فروردین ،طبقه منفی 1
بلوار امام رضا، بلوار شهید برونسی

پشتیبانی

09154033995