دسته دبیرستان

دبیرستان دخترانه غیردولتی سحاب دانش درگلبهار
گلبهار_بلوارجمهوری اسلامی_انتهای جمهوری اسلامی5_نبش شاهنامه 5
گلبهار،بلوار پرند،تقاطع خیابان رسام وترنج
گلبهار،بلوارپرند،خیابان کمال الملک، نبش کمال الملک8
دبیرستان مهرگان درگلبهار
بلوارخیام-بلوارمهرگان-مهرگان1
گلبهار،بلواراستقلال،خیابان بهار،انتهای بهار10
دبیرستان دخترانه سحاب دانش درگلبهار
بلوارامام رضا-بلوارجمهوری اسلامی
دبیرستان عفاف متوسطه دوم درگلبهار
خیابان خاوران،بین ارغوان وعدالت28
دبیرستان دوره اول یاس نبی در گلبهار
بلوارعدالت،بلوارابن سینا،خیابان نسترن
دبیرستان دخترانه تقوا پیشگان درگلبهار
بلوار عدالت-خیابان بهار-بین بهار 12 و 14
دبیرستان دخترانه مهرگان
بلوار خیام، بلوار مهرگان، مهرگان 1
گلبهار،بلوارپرند،میدان پرند،نبش غدیر2
بلوار استقلال، بهار، بلوار چهارباغ
دبیرستان ولیعصردرگلبهار
بلوارچهارباغ-خیابان یاس
بلوار عدالت تقاطع بلوار عطار نیشابوری، جنب هنرستان تکتم
دبیرستان امیرکبیردرگلبهار
بلوارپژوهش-بلوارمهرگان-بلوارابوسعیدابوالخیر
دبیرستان حبل المتین شعبه2درگلبهار
بلوارمهرگان-مهرگان1روبرومجتمع شهید شوشتری

پشتیبانی

09154033995