دسته دبستان

گلبهار،تقاطع بلوار عدالت،وبلوار غدیر،حاشیه غدیر
دبستان شهید تهرانی مقدم درگلبهار
بلوارحافظ،میدان شهیدزارع
گلبهار،تقاطع بلوار عدالت وغدیر،حاشیه غدیر
دبستان دخترانه معلم درگلبهار
کشاورز-بلوارمطهری-مطهری8
بلوار شهید کاوه، بلوار پیروزی، سلمان فارسی
گلبهار،بلوارامام خمینی50،مطهری8،مجتمع تجاری آرمان
دبستان سوگند درگلبهار
بلوارپژوهش-خیابان فروردین-فروردین6
دبستان پسرانه آفتاب
بلوار پژوهش، بلوار مهرگان، مهرگان 16
دبستان مهر 1گلبهار
بلوارجمهوری،جمهوری اسلامی45
دبیرستان پسرانه دولتی مهندس رحیم بهروز نیادرگلبهار
بلوارشهیدکاوه-بلوارپیروزی-سلمان فارسی-بین برونسی8وسلمان فارسی10
بلوار عدالت، تقاطع بلوار ابن سینا
دبستان پروفسور سمیعی گلبهار
بلوارکارگر،بلوارخواجه نصیرالدین طوسی
مجتمع آموزشی ولیعصر درگلبهار
بلوارعطارنیشابوری-بلوارپرند
دبستان دخترانه نیما
بلوار جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی 46
دبستان پسرانه شهید مجید شاملوگلبهار
بلوارجمهوری اسلامی،جمهوری اسلامی28
بلوار عدالت، غدیر، بین ترنج و میدان غدیر
گلبهار،بلوارپرند،بلوارغدیر،غدیر2
بلوار عدالت، بین نیلوفر و ملک الشعرای بهار
دبستان پسرانه فرهنگیان درگلبهار
بین بلوارملک الشعرای بهاروبلوارابن سینا

پشتیبانی

09154033995