دسته خشکشویی

خشکشویی اسپادانا

خشکشویی اسپادانا

گلبهار، میدان پرند، بلوار غدیر، غدیر 18، تقاطع اول سمت راست
خشکشویی و اکسپرس مهدی

خشکشویی و اکسپرس مهدی

امام خمینی ۵۰ مطهری ۸ مجتمع ارمان مقابل داروخانه

اتوشویی اریا

بهار 12، مجتمع پردیس

خشکشویی ساحل

معلم

خشکشویی وسفیدشویی پرهام

گلبهار،امام خمینی54،خیابان ابوسعیدابوالخیر8،مجتمع تجاری شاهین

اتوشویی آریا

گلبهار،بلواراستقلال،خیابان بهار،بهار12

پشتیبانی

09154033995