دسته تعمیرات لوازم الکتریکی

بلوار صیاد شیرازی، بلوار پیروزی، پیروزی 10، داخل مجتمع، طبقه اول
گلبهار،بلوارپرند، پرند3،سمت راست
خیابان بهار، بهار 10 و 12، مجتمع پردیس
پرند، مجتمع خورشید طبقه منفی 1

پشتیبانی

09154033995