دسته برق و انژکتور

بلوار استقلال، بلوار ابن سینا، بین طوبی و میدان استقلال
گلبهار،بلوار پرند،پرندیک،خیابان کمال الملک بین9،7
گلبهار،بلوار پرند،پرندیک،خیابان کمال الملک بین9،7
گلبهار،بلوار پرند،پرندیک،خیابان کمال الملک،بین9،7
گلبهار،بلوار پرند،خیابان کمال الملک بین9،7
گلبهار،بلوار عدالت،بهار27،خاوران2،مجتمع تجاری بهشت
گلبهار،بلوار عدالت،بهار27،خاوران2،مجتمع تجاری بهشت
گلبهار،انتهای بلوارشهید کاوه،بلوار بهمن تلاش دوم،مغازه پنجم
کمال الملک 8، طوبی
گلبهار،بلوارشهیدکاوه،شهیدکاوه10،بلواربهمن3،مجتمع کارگاهی

پشتیبانی

09154033995