دسته اگزوزی

تعمیراگزوزصادقی

گلبهار،بلوار پرند،خیابان کمال الملک بین9،7

صافکاری،گریس،اگزوزصغیری

گلبهار،بلوار پرند،خیابان کمال الملک بین9،7

علی مکانیک

گلبهار،بلوار عدالت،بهار27،خاوران2،مجتمع تجاری بهشت

تعمیراگزوز ورادیاتور لشگری

گلبهار،بلوارشهیدکاوه10،بلواربهمن3،مجتمع کارگاهی

صافکاری و اگزوز سازی غلامی

بلوار ابن سینا، ابن سینا 22، ارغوان، خاوران

پشتیبانی

09154033995