دسته الکتریکی

بلوار پرند ، استاد رسام
گلبهار،بلوارپرند،بعدازمیدان غدیر،قبل ازپرند3
بلوار عطار نیشابوری، بلوار پرند
گلبهار،حاشیه بلوارپرند،بین پرند3وخیابان رسام
خراسان رضوی، شهرستان گلبهار، روستای نوبهار، بزرگراه قوچان - مشهد، قوچان
استقلال7،مجتمع اوپال
گلبهار،بلواراستقلال،استقلال،استقلال17،برونسی2،مجتمع تجاری امام رضا ع
بلوار ملک الشعرای بهار
بلوار مهرگان، مجتمع تجاری مهرگان
گلبهار،بلوارپیروزی،بلواربرونسی،برونسی31
گلبهار،بلوارامام خمینی60،کنارمجتمع تجاری آرمان،طبقه اول
انتهای فروردین22 - جنب مسجد
گلبهار،بلواراستقلال،خیابان بهار،بهار10،داخل پارک لاله،سمت چپ

پشتیبانی

09154033995