دسته ادارات دولتی

اداره پست گلبهار
گلبهار، بولوار چهارباغ، خیابان یاس
شرکت عمران شهر گلبهار
گلبهار، بولوار ابن سینا، میدان عمران
اداره برق گلبهار
گلبهار، ابتدای بولوار پرند
اداره گاز گلبهار
گلبهار، ابتدای بولوار پرند
گلبهار، خیابان بهار، خیابان نرگس
گلبهار، خیابان بهار، خیابان نرگس
گلبهار، بولوار عدالت، بین عدالت 5و7
آتش نشانی گلبهار

125

بولوار ابن سینا بعد از تقاطع استقلال نرسیده به ابن سینا9

پشتیبانی

09154033995